Nieuw potentieel benutten

Mensen willen zichzelf verwezenlijken door betekenis te geven aan hun leven en omgeving. De mens evolueert en verandert de wereld sneller dan ooit. Die is hybride geworden: steeds meer online en digitaal, grenzeloos maar afstandelijk en gepersonaliseerd maar minder persoonlijk. Is met steeds meer informatie en organisaties te complex geworden voor systeemdenken: het uitdijende universum aan betekenissen doet het systeem dat we hebben bedacht kraken en mensen zich boos maken of afhaken. Ondertussen worden veel collectieve voorzieningen wegbezuinigd. Er is een nieuw, fijnmaziger sociaal weefsel nodig.

 

Aanpak

Dat is het signaal dat het ontstaan van steeds meer (burger)collectieven als ‘verbinders’ afgeeft. Leefomgeving Doe-Het-Zelf is niet nóg een collectief of weer een website of platform dat bepaalde groepen mensen verbindt om specifieke doelen bereiken. Leefomgeving Doe-Het-Zelf is de veilige onafhankelijke infrastructuur daaronder, die niets ander doet dan voorwaarden scheppen voor zulke Doe-Het-Zelf collectieven om te bestaan en verbonden te zijn. De stichting legt het wegennet aan en iedereen  kan er naar believen op rijden. Door de verbinders (zwermen) te verbinden versnelt de kanteling c.q. omwenteling die de balans tussen bewoners, overheid en markt herstelt. Dat verkort en verzacht de noodzakelijke chaos, onvrede en kosten van transformaties.

Leefomgeving Doe-Het-Zelf is een transformatieplatform waarop mensen hun leefomgevingen zelf zo vormgeven dat ze niet paradoxale problemen ervaren maar potentieel benutten. Dicht bij huis in direct menselijk contact en activiteiten, ondersteund door technologie. Daar waar ontwikkelingen mensen raakt: glocalisering van besluitvorming. Dat directe menselijke contact ondersteunt een sociaal intranet met verbindingslijnen vanuit vertrouwen in ambities en potentie van mensen (ambassadeurs en autoriteiten) in plaats van scheidslijnen vanuit beheersing van problemen of verkoop van producten. Aan de bewoners wat ze daarmee willen doen (ambities). Die verbindingslijnen lopen dwars door alle leefomgevingen heen en vormen een open ecosysteem waaraan bewoners zelf betekenis geven. Een weefsel voor, door en van bewoners waarop een lokale cultuur ontstaat die de optelsom van de verschillen (culturele achtergrond, politieke kleur, leeftijd) is en waarin we ons open verhouden tot elkaar, organisaties en overheid en geen mensen eenzaam afhaken. Om dat te kunnen laten ontstaan is een stichting opgericht die de onafhankelijkheid bewaakt en voorwaarden schept om de droom van Leefomgeving Doe-Het Zelf uit te laten komen.

De eerste pilot-activiteit van Leefomgeving Doe-Het-Zelf. Zie de beschrijving van deze gerealiseerde ambitie.

Dicht bij huis

Transformatie komt van binnenuit, transformatie van sociale samenhang vanuit bewoners. Door anders naar hun omgeving, informatie en verbindingen te kijken. Te beginnen dicht bij huis, waar het grotere geheel waar je aan bijdraagt, voelbaar is. Waar een andere verkeersdrempel de wereld verschil maakt, waar je op een jeu de boules-baan veel meer buren zou leren kennen en waar je tijdens een BBQ wellicht een nieuwe opdrachtgever tegen het lijf loopt. Hoe denken je buren eigenlijk over de doorontwikkeling van het park waaraan je woont? Kun je daar samen wellicht invloed op uitoefenen? De techniek vergemakkelijkt dat samenspel door de benodigde informatie en verbindingen overzichtelijk en toegankelijk te maken, zonder tussenkomst van overheid of markt. Leefomgeving Doe-Het-Zelf maakt het makkelijker de verbeelding te laten spreken en dromen te realiseren. Daarin schuilt de betekenis, meer dan in het resultaat.

Glocalisering

Bewoners kunnen veel meer dan ze voor mogelijk houden, al blijft veel besluitvorming te hoog gegrepen. Er blijven regels die voor de hele stad gelden en er zullen besluiten in Den Haag en Brussel blijven worden genomen. Waar nu ruimte is voor inspraak, in de eigen directe leefomgeving is ook ruimte voor zeggenschap. De kunst is besluitvorming te glocaliseren, te bepalen welke besluitvorming lokaal kan plaatsvinden, welke stedelijk, regionaal, nationaal en over de grenzen. Naarmate leefomgevingen DHZ in verbondenheid groeien, kan hun impact ook groeien.

Leefomgevingen DHZ zijn geen tegenmacht en geen haarlemmerolie om je zin te krijgen. Wel helpen ze overheid en maatschappelijke instantie die hen vertegenwoordigen in een andere rol. Ze kunnen er dan baat hebben bij hebben, net als marktpartijen die nu kosten noch moeite sparen om vraag naar hun product te organiseren. Het ophalen van wijkambities en organiseren van participatie wordt in samenwerking met leefomgevingen DHZ eenvoudig en goedkoop. Zeker als loketten, met specialisten in die nieuwe rol, worden ingericht voor leefomgevingen DHZ die proactief hun ambities kenbaar maken.

Als die ambities niet blijken te kunnen worden gerealiseerd is het toch geprobeerd. Is het ‘eigen’ gedeelde smart, niet voorspelde teleurstelling. Dat heeft toch betekenis. Als daardoor meer regie over de leefomgeving ontstaat en meer vertrouwen in elkaar, staan mensen ook steviger in de samenleving als geheel. En zal ruimte ontstaan voor politiek burgerschap in kantelende vormen van representatieve en participatieve democratie.   

Verbindingslijnen

Stichting Leefomgeving Doe-Het-Zelf vergemakkelijkt het samenspel van buren door een drietal verbindingslijnen: Ambities, Ambassadeurs en Autoriteiten. Het platform dat de vorming en verbinding van leefomgevingen DHZ ondersteunt biedt louter functionaliteiten, de inhoud is van de bewoners zelf. Naast de diverse functionaliteiten, zoals bekend van vele sociale platformen, verbinden taxonomieën bewoners op een drietal eigenschappen: 

Ambities

Mensen kunnen hun ambities kiezen uit een set ambities die de stichting beheert. Die set ambities (taxonomie) te beheren, geeft richting aan die ambities zodat het blijft gaan om positieve wensen en niet om problemen. Aanvragen om ambities toe te voegen aan de set worden beoordeeld op hun bijdrage aan de cultuur die Leefomgeving Doe-Het-Zelf mogelijk maakt (zie uitkomst). De techniek zal mensen niet verbinden op ‘protest’ of ‘verslaving’, wel op ‘straatbarbecue’ en bijvoorbeeld ‘verkeersveiligheid’.

Ambassadeurs en Autoriteiten

Een belangrijk symptoom van de machtsverschuiving is de kanteling van autoriteit naar reputatie. Traditionele autoriteiten zoals leraar, journalist, politicus, burgemeester, bankier, bestuurder en priester zijn niet langer vanzelfsprekend. Dat mensen van bovenaf zijn aangesteld weegt minder zwaar dan de mening die mensen van onderaf delen. De betekenis van autoriteit staat ver van de mensen die er afhankelijk van zijn. Met persvoorlichters, reputatiemanagers en communicatieadviseurs pogen ‘machthebbers’ het beeld dat mensen van hen hebben te sturen, maar dat valt door de informatie en zeggenschap paradox niet mee.

Voor veel mensen blijft de behoefte aan (ver)bindend leiderschap en Leefomgeving Doe-Het-Zelf vergemakkelijkt mensen zelf hun autoriteiten aan te wijzen. Paul Verhaeghe noemt dat horizontale autoriteit, wij Ambassadeur en Autoriteit Doe-Het-Zelf.

Bewoners kunnen in de leefomgevingen DHZ waar ze onderdeel van uit maken, buren aanwijzen die de buurt het beste kennen en kunnen vertegenwoordigen: ambassadeurs van die leefomgevingen. Die ambassadeurs kan bijvoorbeeld worden gevraagd deel te nemen aan een inspraakavond of om de meest geschikte buurtbewoner aan te wijzen voor een interview over de straat, of de geschiedenis.

Ook kunnen bewoners in hun leefomgevingen DHZ buren aanwijzen die het meest verstand hebben van inhoudelijke thema’s. Als dan expertise nodig is om bijvoorbeeld een Jeu de boules-baan DHZ aan te leggen, is snel een autoriteit ‘bouw’ gevonden, of wellicht zelfs een autoriteit ‘jeu de boules’. Niet ‘aangeprezen’ door Google, maar dicht bij huis.

Ondersteund door die drie taxonomieën kunnen snel en eenvoudig de juiste leefomgevingen DHZ worden geformeerd om ambities te realiseren. Vanuit die verbindingen zullen ook problemen worden opgelost. Zullen meer mensen het gevoel hebben hun leefsituatie te kunnen verbeteren en minder mensen eenzaam zijn. 

Open ecosysteem

Diezelfde verbindingslijnen verbinden alle leefomgevingen DHZ, waardoor ambities, ambassadeurs en autoriteiten snel gevonden zijn, ook buiten de eigen leefomgeving. Waardoor ook speciale leefomgevingen DHZ van ambities, autoriteiten en ambassadeurs kunnen worden gevormd. Door vergelijkbare ambities uit andere leefomgevingen DHZ te raadplegen, hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden en kunnen handige documenten worden gedeeld. Ambassadeurs kunnen zich verenigen om bijvoorbeeld een stadsdeel te vertegenwoordigen en autoriteiten kunnen elkaar opzoeken om aan intervisie te doen.

Ondersteunen met Leefomgeving DHZ (digitaal) Gepersonaliseerde overzichtspagina’s – nieuws feed op basis van interesses – overzicht leefomgevingen waar je in ‘woont’ – overzicht ambassadeurs in die leefomgevingen – overzicht autoriteiten die je hebt aangewezen – ambities die je deelt, status – lopende activiteiten, voortgang – uitstaande vragen – ingekomen verzoeken – kennisbank – document management – buren (online / chat) – liken, sharen, raten, taggen etc

Mockup van ondersteuning met Leefomgeving DHZ (digitaal). Verrijkt met relevante informatie en organisaties (naar keuze): – Taxonomie van organisaties van wie bewoners informatie kunnen ontvangen (gemeente, buurtteam, UWV, etc) – Verwijzingen (‘zie ook’) naar andere leefomgevingen, vergelijkbare ambities, autoriteiten en documenten – Samen werken aan documenten Workflow-ondersteuning (notificaties, accordering, planning) – Zoekfunctie

Leefomgeving Doe-Het-Zelf als geheel benut zo het potentieel van bewoners in hun leefomgeving en geeft de vele collectieven die (zijn) ontstaan de kracht van verbinding en de macht van het getal. Zo benutten bewoners de kracht van informatie en organisatie en verstevigen hun positie ten opzichte van overheid en markt. Er is geen Facebook, Google of dure, arbeidsintensieve software nodig voor leefomgevingen DHZ. De drempel om te starten is veel lager, net als de kosten voor communicatie.

Leefomgeving Doe-Het-Zelf is er exclusief voor individuele bewoners. Voor overheidsinstellingen, marktpartijen, commerciële activiteiten en advertenties is geen plaats. Wel kan Leefomgeving Doe-Het-Zelf van grote betekenis zijn doordat de doelgroepen van die organisaties daar eenvoudig bereikbaar zijn. Idealiter kan de wildgroei aan organisaties worden gestuit en kunnen veel  maatschappelijke middenvelders, wijkbureaus en buurtteams én middelen vrijmaken én betere resultaten behalen.   

Alle collectieven en initiatieven die nu een beroep doen op fondsen en subsidies kunnen met minder budget toe of meer activiteiten ondernemen. Met gebruikmaking van Leefomgeving Doe-Het-Zelf zou elk (initiatieven)fonds veel meer initiatieven kunnen honoreren.

Stichting

Leefomgeving Doe-Het-Zelf is de onafhankelijke stichting die het weefsel ontwikkelt waarop mensen zelf hun leefomgevingen DHZ kunnen borduren. De stichting ontwikkelt en beheert daartoe een sociaal intranet en beheert de veiligheid en onafhankelijkheid daarvan. Er zit geen De software is Nederlands en open source en wordt gehost op Nederlandse servers op Nederlandse bodem, volledig afgeschermd van Google- en Facebook logaritmes. 
Stichting bestuurders werken onbezoldigd en de stichting beperkt zich zoveel mogelijk tot de vorm (infrastructuur, functionaliteiten) om de gebruikers zelf (decentraal) eigenaar te laten zijn van de inhoud (het gebruik, de data). Wel geldt een minimaal aantal ‘verkeersregels’:

 • gebruikers zijn individuele bewoners waarvan de identiteit en het adres bekend en veilig zijn bij de stichting (op termijn streven we naar DigID authenticatie om de weg te openen naar formele democratische processen).
 • gebruikers zijn niet organisaties, noch commercieel noch maatschappelijk. Adverteren (commercieel) kan niet en informeren van doelgroepen op leefomgeving DHZ gebeurt onder regie van bewoners (en hun groepen) zelf.
 • gebruikers gedragen zich op openbaar toegankelijke (extranet- en, internetpagina’s) volgens bepaalde omgangsvormen, wet- en regelgeving. In besloten groepen is de beheerder verantwoordelijk.

Voorwaarden

Leefomgevingen DHZ zullen alleen ontstaan als bewoners zich veilig voelen, eigenaar zijn en niet afhankelijk van marktpartijen of overheid. Het transformatieplatform moet de volgende 5 voorwaarden scheppen, willen leefomgevingen DHZ hun gewenste uitkomsten kunnen hebben:

 

 • bottom-up zeggenschap (distributed, glocal)
 • in een decentraal netwerk; voor, door en van bewoners  (eigenaar)
 • proactief gericht op gewenste uitkomst (flow)
 • door van binnenuit potentieel te benutten (gevoel)
 • in dialoog en open verbondenheid (verbinders verbinden)

Droom

Leefomgevingen DHZ ontstaan doordat bewoners zich een voorstelling maken van een mooiere wijk, van gezamenlijke activiteiten en onmogelijk gedachte uitkomsten. Stichting Leefomgeving Doe-Het-Zelf heeft met het transformatieplatform geen ambities anders dan voorwaarden scheppen en ruimte creëren voor de transformatie van de sociale samenhang. Van binnenuit, door bewoners zelf:

 

 • echt menselijk contact maken (i.p.v. pornoficatie sociale samenhang) 
 • samenhang ervaren in een grote diversiteit aan verbindingen (distributed, i.p.v. versplintering)
 • informatie betrouwbaar kunnen duiden en delen (geïnformeerd voelen)
 • netwerkjes kunnen vormen en verbinden (georganiseerd voelen)
 • betekenisvolle bijdrage kunnen leveren en ervaren (zeggenschap hebben waar het raakt)

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.